Obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť DELUMAR s.r.o., so sídlom Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec, IČO: 50 204 408, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37316/T vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky (najmä v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.) tieto obchodné podmienky:

Čl. I Definície pojmov

Cenník Dodávateľa
znamená dokument v elektronickej alebo tlačenej podobe v ktorom je uvedená navrhovaná výška Odplaty Dodávateľa vo vzťahu k jednotlivým ponúkaným Tovarom, ktorý je vyhotovený Dodávateľom a prístupný v Prevádzkových priestoroch a/alebo odovzdaný Klientovi a ktorý je platný vždy len počas Dodávateľom stanoveného časového obdobia; Cenník Dodávateľa nie je pre Dodávateľa záväzný, ceny v ňom uvedené sú orientačné, pričom tieto môžu byť predmetom jednostranných zmien zo strany Dodávateľa (o zmene výšky Odplaty vo vzťahu k Tovaru, ktorý má byť predmetom Zmluvy, oproti cene uvedenej v Cenníku, Dodávateľ informuje Klienta vopred, a to najmä v rámci Cenovej ponuky);

Cenová ponuka
znamená dokument vyhotovený zo strany Dodávateľa v rámci ktorého Dodávateľ špecifikuje na základe Nezáväznej objednávky Klienta najmä určenie Tovaru, ktorý má byť predmetom Zmluvy, výšku Odplaty a Odhadovaný termín dodania; Cenová ponuka pritom môže byť vyhotovená v akejkoľvek zrozumiteľnej forme a môže byť označená priamo ako Cenová ponuka alebo ako návrh Zmluvy alebo iným vhodným spôsobom;

Dodávateľ
znamená obchodná spoločnosť DELUMAR s.r.o., so sídlom Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec, IČO: 50 204 408, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37316/T;

Klient
znamená Podnikateľa, ako účastníka zmluvy s Dodávateľom;

Nezáväzná objednávka
znamená dopyt Klienta adresovaný Dodávateľovi v rámci ktorého špecifikuje skutočnosti (najmä požadovaný Tovar), na základe ktorých je Dodávateľ schopný vyhotoviť záväznú Cenovú ponuku pre Klienta;

Odhadovaný termín dodania
Znamená termín dodania určený najmä rozpätím niekoľkých dní v rámci ktorých Dodávateľ odhaduje termín dodania Tovaru, pričom nejde o záväzný termín dodania, o čom je Klient informovaný a súhlasí s tým; Odhadovaný termín dodania môže byť zmenený spôsobom uvedeným v týchto VOP; lehota na dodanie Tovaru začína plynúť až odo dňa uzatvorenia Zmluvy;

Odplata
znamená v Zmluve dohodnutú výšku odmeny Dodávateľa za dodanie Tovaru

Podnikateľ
Znamená
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
a zároveň táto osoba nakupuje Tovar od Dodávateľa, t.j. uzatvorila Zmluvu s Dodávateľom alebo rokuje alebo rokovala o uzatvorení Zmluvy s Dodávateľom, aj keď k uzatvoreniu Zmluvy nakoniec nedošlo

Prevádzkový priestor
znamená prevádzkareň alebo iný priestor, kde Dodávateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, a to najmä sídlo Dodávateľa

Ročný bonus
znamená cenové zvýhodnenie v súvislosti s kúpou Tovaru, ktoré v prípade splnenia dohodnutých podmienok, poskytuje Dodávateľ Klientovi, a to podľa podmienok upravených v čl. IIIa tejto Zmluvy;

Ročný obrat Klienta
znamená súčet výšky Odplaty za Tovar, ktorú počas Sledovaného obdobia uhradil Klient na účet Dodávateľa; do výpočtu Ročného obratu Klienta sa nepočíta uhradená Odplata za Tovar bez výpočtu bonusu;

Sledované obdobie
znamená obdobie za ktoré sa uskutočňuje výpočet Ročného obratu Klienta, ktoré bude vo vzťahu ku každému Klientovi určené zo strany Dodávateľa, pričom to bude obdobie kalendárneho roka (t.j. od 01.01. do 31.12.) alebo iné obdobie určené v Zmluve o Ročnom bonuse;

Spôsob platby
znamená spôsob, akým bude objednávka uhradená, možné sú nasledovné spôsoby platby: prevodom na účet Dodávateľa alebo hotovostne pri prevzatí objednávky.
Klasická fakturácia je so 14 dňovou splatnosťou.
Možné dodatočné zľavy:
-3% rýchla platba (3 dňová splatnosť faktúry alebo hotovostná úhrada faktúry)
-3% za osobný odber (sídlo Dodávateľa)

Termín a miesto dodania
znamená termín dodania Tovaru dohodnutý v Zmluve; znamená miesto dodania Tovaru výlučne na prevádzku Klienta, príp. dohodou za vopred určených podmienok

Tovar
znamená tovar objednaný Klientom u Dodávateľa, špecifikovaný v Zmluve;

Tovar vylučený z Ročného bonusu
znamená Tovar, ktorého zoznam je vyhotovený zo strany Dodávateľa a prístupný v Prevádzkových priestoroch Dodávateľa (alebo oznámený zo strany Dodávateľa iným spôsobom), odplata za ktorý sa nezapočítava do Ročného obratu Klienta pre účely výpočtu Ročného bonusu a z Odplaty za ktorý sa nepočíta nárok na Ročný bonus; zoznam Tovaru vylúčeného z Ročného bonusu môže Dodávateľ jednostranne meniť, pričom o zmene informuje Klienta vhodným spôsobom;

Účet Dodávateľa
znamená bankový účet Dodávateľa IBAN SK06 0900 0000 0051 1046 3519, alebo iný bankový účet Dodávateľa uvedený vo faktúre Dodávateľa;

VOP
znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky vydané Dodávateľom;

Webová stránka
znamená nasledovnú internetovú stránku Dodávateľa: www.maximapaints.sk;

Zmluva
znamená každú jednotlivú kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa dodať Tovar Klientovi a záväzok Klienta zaplatiť Dodávateľovi Odplatu.

Zmluva o Ročnom bonuse
znamená zmluvu uzatvorenú medzi Klientom a Dodávateľom podľa podmienok dohodnutých v čl. IIIa týchto VOP, ktorej predmetom je dohoda o podmienkach nároku na Ročný bonus zo strany Klienta;

Čl. II Všeobecné ustanovenia

1. Podmienky uvedené v týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. VOP upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu založeného Zmluvou, vrátane vzťahov po skončení záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.
2. Odchylné dojednania písomnej Zmluvy majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP.
3. Tieto VOP sú dostupné v Prevádzkových priestoroch Dodávateľa a boli predložené Klientovi; Klient vyhotovením objednávky Tovaru alebo uzatvorením Zmluvy vyjadruje svoj súhlas so znením týchto VOP.
4. Dodávateľ má právo jednostranne meniť VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi Dodávateľ Klientom zverejnením vo svojich Prevádzkových priestoroch alebo iným vhodným spôsobom ich o tom informuje. Za vyjadrenie súhlasu s novým znením VOP sa považuje najmä prejav vôle Klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v právnom vzťahu s Dodávateľom (najmä uzatvorenie novej Zmluvy s Dodávateľom v čase účinnosti nových VOP). Záväzkové vzťahy vzniknuté pred účinnosťou zmeny VOP sa riadia až do ich ukončenia znením VOP platným v čase uzavretia Zmluvy.
5. Za účelom istoty Zmluvné strany konštatujú, že tieto VOP sa uplatňujú len na vzťahy medzi Dodávateľom a Klientom, ktorým je Podnikateľ; a teda sa neuplatňujú na vzťahy medzi Dodávateľom a spotrebiteľmi.
6. Orgánom dozoru a dohľadu nad zachovávaním zákonnosti konania Dodávateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava.
7. Ďalšie kontaktné údaje na Dodávateľa sú:
a) Tel. č.:+421 904 825 999
b) E-mail: info@maximapaints.sk
Adresa Dodávateľa zapísaná v Obchodnom registri zároveň slúži ako adresa na doručovanie akýchkoľvek písomností.

Čl. III Uzatvorenie Zmluvy

1. Klient je oprávnený požiadať Dodávateľa o dodanie TovaruNezáväznou objednávkou, ktorú môže vykonať prostredníctvom (i) pošty (písomne),(ii) e-mailu (iii) osobne, (iv) telefonicky alebo (v) iným vykonateľným spôsobom. Nezáväzná objednávka nie je pre Dodávateľa záväzná. Na požiadanie Dodávateľa je Klient povinný vyhotoviť objendávku aj v písomnej forme (postačuje aj forma e-mailu).
2. Nezáväzná objednávka musí obsahovať najmä názov (obchodné meno), sídlo a IČO, adresu dodania Tovaru, emailovú adresu, prípadne telefónne číslo, označenie požadovaného Tovaru, vrátane uvedenia počtu kusov Tovaru. Klient zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť informácii uvedených v Nezáväznej objednávke.Dodávateľ je oprávnený kontaktovať Klienta, aby zabezpečil odstránenie nedostatkov Nezáväznej objednávky alebo jej prípadné spresnenie a/alebo doplnenie.
3. Pokiaľ Klient požaduje dodanie Tovaru do určitej doby (najmä konkrétny deň a hodina), je povinný o tejto skutočnosti informovať Dodávateľa v rámci Nezáväznej objednávke, ktorá musí byť v takomto prípade písomná (postačuje aj zaslanie formou e-mailu). V opačnom prípade primerane platí ustanovenie čl. Vodsek5 a 6 týchto VOP. Dodávateľ je oprávnený informovať Klienta o tom, že vzhľadom na množstvo požadovaného Tovarualebo vzhľadom na iné okolnosti na strane Dodávateľa alebo tretích osôb, nie je schopný dodať Tovar v navrhovanom termíne; v takom prípade oznámi Klientovi nový Odhadovaný termín dodania, ku ktorému sa Klient môže vyjadriť (prípadne ho odmietnuť / nesúhlasiť s ním).
4. Na základe doručenia Nezáväznej objednávky Klienta vyhotoví Dodávateľ v lehote do 10 pracovných dní Cenovú ponuku. Cenovú ponuku zašle Dodávateľ Klientovi prostredníctvom (i) pošty (písomne),(ii) e-mailu (iii) osobne, alebo (iv) iným vhodným spôsobom.
5. Dodávateľ je oprávnený v lehote na vyhotovenie Cenovej ponuky podľa bodu 4 oznámiť Klientovi, že Cenovú ponuku nevyhotoví a že dodanie Tovaruneuskutoční, a to najmä z prevádzkových dôvodov na strane Dodávateľa (najmä pracovná vyťaženosť a iné).
6. Cenová ponuka predstavuje záväzný návrh na uzavretie Zmluvy zo strany Dodávateľa adresovaný Klientovi, pričom pre Dodávateľa je záväzný počas doby 15 pracovných dní od jeho odoslania Klientovi alebo v inej lehote priamo uvedenej v Cenovej ponuke. Do 15 pracovných dní (alebo v inej lehote určenej v Cenovej ponuke) je Klient povinný na Cenovú ponuku reagovať tak, že ju neprijme alebo navrhne zmeny (v tom prípade sa proces opakuje primerane podľa bodov 1 až 5 tohto článku) alebo návrh prijme. V prípade prijatia návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Dodávateľa (vyhotoveného vo forme Cenovej ponuky) a oznámenie tohto prijatia návrhu Klientom Dodávateľovi, vzniká Zmluva medzi Klientom a Dodávateľom s podmienkami, ako sú špecifikované v Zmluve a týchto VOP.
7. Ak Klient nebude reagovať na Cenovú ponuku Dodávateľa do 15 pracovných dní (alebo v lehote podľa Cenovej ponuky), má sa zo to, že Klient nemá záujem o uzatvorenie Zmluvy a Zmluva nevznikne, okrem prípadu, ak po uplynutí tejto lehoty Klient Dodávateľovi oznámi, že jeho záujem o uzatvorenie Zmluvy trvá a následne Dodávateľ uzatvorenie Zmluvy preukázateľne odsúhlasí.
8. Klient odsúhlasením Cenovej ponuky potvrdzuje tiež to, že sa oboznámil s týmito VOP a že ich akceptuje.

Čl. IIIa Ročný bonus

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade splnenia dohodnutých podmienok a na základe uzatvorenej Zmluvy o Ročnom bonuse, môže vzniknúť Klientovi nárok na Ročný bonus. Ročný bonus je počítaný z Ročného obratu Klienta, ktorý Klient dosiahne počas Sledovaného obdobia.
2. Výška Ročného bonusu je určená percentom z výšky Ročného obratu Klienta, a to vo výške (percente) podľa Zmluvy o Ročnom bonuse, ktorá bude za týmto účelom podpísaná zo strany Klienta a Dodávateľa; napríklad, ak bude Ročný bonus dohodnutý ako 1 % a výška Ročného bratu Klienta bude 100.000,- eur, potom Ročnému bonusu zodpovedá suma vo výške 1.000,- eur.
3. Podmienkou na vznik nároku na Ročný bonus je dosiahnutie minimálnej výšky Ročného obratu Klienta, ktorá (výška) bude dohodnutá v Zmluve o Ročnom bonuse.
4. Do Ročného obratu Klienta na účely výpočtu Ročného bonusu (i) sa počíta len Odplata skutočne uhradená na účet Dodávateľa zo strany Klienta počas Sledovaného obdobia a (ii) sa nepočíta Odplata za Tovar vylúčený z Ročného bonusu a neuhradená Odplata zo strany Klienta (teda Odplata za objednaný alebo neuhradený Tovar).
5. Ročný bonus bude vyhotovený pre Klienta najneskôr do 45 dní od skončenia Sledovaného obdobia, a to (i) formou účtovného dobropisu na ďalší nákup klienta od dodávateľa alebo (ii) započítaním s neuhradenou Odplatou za Tovar alebo akoukoľvek inou pohľadávkou Dodávateľa voči Klientovi, ktorá existuje v čase plánovaného vyplatenia Ročného bonusu.
6. Dodávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku Klienta na vyplatenie Ročného bonusu vo vzťahu k akejkoľvek (aj nesplatnej) pohľadávke Dodávateľa voči Klientovi.
7. Podrobnosti týkajúce sa Ročného bonusu môžu byť upravené v Zmluve o Ročnom bonuse uzatvorenej medzi Dodávateľom a Klientom.

Čl. IV Niektoré ustanovenia o Zmluve

1. Zmluva je vyhotovená v Slovenskom jazyku.
2. Zmluvu možno meniť len základe dohody oboch zmluvných strán.
3. Spory vzniknuté na základe Zmlúv budú riešené podľa platného a účinného práva Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky.
4. Zmluvu je možné zrušiť
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od Zmluvy,
c) smrťou alebo zánikom Zmluvnej strany; Zmluva nezanikne, ak sa Dodávateľ s právnymi nástupcami Klienta formou písomného dodatku k Zmluve dohodne na jej ďalšom trvaní.
5. Dodávateľ je od Zmluvy oprávnený odstúpiť, ak mu to právne predpisy umožňujú ako aj z dôvodov uvedených v týchto VOP.
6. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná a podpísaná oboma zmluvnými stranami, aj keď k jej uzatvoreniu došlo iným spôsobom.

Čl. V Dodacie podmienky

1. Po uzatvorení Zmluvy a zaplatení Odplaty podľa čl. VI týchto VOP, v lehotách ako je uvedené ďalej v tomto článku, Dodávateľ dodá Klientovi Tovar dohodnutým spôsobom, pričom Tovar môže byť dodaný nasledovne:
a) odoslaním Tovaru Klientovi na adresu, ktorú si Klient zvolil, pričom Tovar môže v závislosti od hmotnosti objednaného Tovaru dodať
i. Dodávateľ alebo
ii. Dodávateľom určená tretia osoba.
Náklady na dopravu Tovaru znáša Dodávateľ iba na adresu prevádzky Klienta, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.Dodanie Tovaru na adresu inú, než je adresa prevádzky Klienta, nie je Dodávateľ povinný znášať náklady na dopravu, prípadne v závislosti od vzájomnej dohody medzi Klientom a Dodávateľom.
b) Klient si prevezme Tovar osobne na adrese konkrétneho Prevádzkového priestoru určeného za týmto účelom Dodávateľom, a to počas pracovných dní v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod., ak nebude Dodávateľom určené v konkrétnom prípade inak. Náklady spojené s prepravou Tovaru a spôsob prepravy v takom prípade znáša a zabezpečuje v celom rozsahu Klient.
2. Dodávateľ sa zaväzuje Tovar dodať Klientovi bez vád.
3. Prevzatie tovaru je Klient povinný písomne potvrdiť na dodacom liste; pred podpisom dodacieho listu je Klient povinný si Tovar dôkladne prezrieť a skontrolovať. Podpisom dodacieho listu Klient potvrdzuje, že Tovar prevzal a že Tovar nevykazoval žiadne viditeľné znaky poškodenia alebo vád, že zodpovedá dohodnutému množstvu Tovaru, jeho druhu a kvalite.
4. Spolu s Tovarom Dodávateľ odovzdá Klientovi aj všetky potrebné doklady vzťahujúce sa k Tovaru, vrátane príslušenstva Tovaru (a to najmä dodací list, prípadne ďalšie dokumenty vzťahujúce sa k Tovaru, podľa povahy objednaného Tovaru).
5. Dodávateľ sa zaväzuje Tovar dodať Klientovi v Odhadovanom termíne dodania, prípadne predĺženom spôsobom podľa bodu 6 tohto článku VOP; Dodávateľ môže dodať Tovar Klientovi aj skôr ako je Odhadovaný termín dodania a aj po častiach; takto dodaný Tovar nie je Klient oprávnený odmietnuť prevziať.
6. Dodávateľ informoval Klienta o tom, že Odhadovaný termín dodania je záväzne stanovenou lehotou na dodanie Tovaru a môže byť jednostranne zmenený zo strany Dodávateľa v rozpätí 2 kalendárnych týždňov, čoho si je Klient vedomý. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nebude možné z akéhokoľvek dôvodu Tovar dodať v Odhadovanom termíne dodania, Dodávateľ bez zbytočného odkladu potom, ako to zistí, upovedomí o tom Klienta a oznámi mu nový termín dodania Tovaru. V prípade, ak skutočný termín dodania Tovaru presiahne (alebo by podľa oznámenia Dodávateľa mal presiahnuť) Odhadovaný termín dodania o viac ako 2 kalendárne týždne, má Klient právo na odstúpenie od Zmluvy.Klientovi nevzniká nárok na akúkoľvek sankciu alebo náhradu škody v prípade oneskoreného dodania Tovaru.
7. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na Tovare na Klienta prechádza prevzatím Tovaru a/alebo ak Klient neprevezme riadne a včas pripravený Tovar na prevzatie, dňom kedy mal byť Tovar zo strany Klienta prevzatý podľa Zmluvy.
8. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Klienta až úplným zaplatením celej výšky Odplaty za Tovar tak, ako bola dohodnutá v Zmluve.
9. Ak Klient neprevezme Tovar v čase dohodnutom v Zmluve, je Dodávateľ oprávnený požadovať od Klienta poplatok za uskladnenie vo výške 5 EUR za každý začatý deň omeškania s prevzatím Tovaru, ako i úhradu nákladov, ktorú mu vznikli s uskladnením (napr. náklady na prepravu Tovaru na miesto jeho uskladnenia).

Čl. VI Platobné podmienky

1. Odplata za Tovar je určená dohodou Zmluvných strán a je uvedená v Zmluve (pred uzatvorením Zmluvy je obsiahnutá v Cenovej ponuke). Odplatu je možné meniť len na základe vzájomnej dohody Dodávateľa a Klienta. V Odplate je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty (DPH), ak je Dodávateľ v rozhodnom čase platcom DPH.
2. Ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, potom sa Klient zaväzuje časť Odplaty (ako je špecifikovaná v Zmluve) uhradiť na Účet Dodávateľa vopred, t.j. ešte pred dodaním Tovaru, pričom Dodávateľ môže požadovať úhradu vopred vo vzťahu k celej výške Odplaty. Dodávateľ môže poskytnúť Klientovi zľavu z Odplaty v prípade ak príde k jej úhrade vo vopred stanovenej dobe (informácie o zľave môžu byť poskytnuté Klientovi osobne, mailom, priamo na faktúre alebo iným vhodným spôsobom); na takúto zľavu však Klient nemá nárok a jej poskytnutie je len na rozhodnutí Dodávateľa.
3. Odplata je splatná na základe faktúry Dodávateľa, a to (i) prostredníctvom banky na Účet Dodávateľa alebo (ii) v hotovosti, prípadne (iii) platbou na dobierku (v takom prípade Klient platí Odplatu pri prevzatí doručeného Tovaru). Riadne vystavená faktúra Dodávateľom je splatná v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pričom nebude kratšia ako 2 kalendárne dni.Odplata (resp. každá jej časť) sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Dodávateľa a/alebo dňom prevzatia hotovostnej platby od Klienta alebo dňom prevzatia platby pri dobierke doručujúcou osobou. V prípade platby v hotovosti Dodávateľ vystaví Klientovi zodpovedajúci doklad.
4. O čas omeškania Klienta s úhradou akejkoľvek časti Odplaty sa primerane predlžujú aj všetky termíny dodania na strane Dodávateľa.
5. Uhradenie Odplaty, a to aj len jej časti, má rovnaké účinky, ako podpis dodacieho listu v zmysle čl. V bod 3 týchto VOP.
6. Ak je Klient v omeškaní so zaplatením Odplaty (alebo akejkoľvek jej časti), má Dodávateľ popri zákonnom úroku z omeškania nárok aj na:
a) zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne, počnúc dňom omeškania, až do úplného zaplatenia; zmluvná pokuta sa neuplatní v prípade, ak je Klientom Spotrebiteľ;
b) právo na odstúpenie od Zmluvy, ak omeškanie Klienta trvá viac ako 14 kalendárnych dní;
c) zadržať odovzdanie akéhokoľvek ďalšieho objednaného Tovaru vo vzťahu ku Klientovi.
7. Klient nie je oprávnený z Odplaty zadržať akúkoľvek časť, a to z akéhokoľvek dôvodu, pokiaľ sa s Dodávateľom nedohodol výslovne v písomnej forme inak.

Čl. VII Vady Tovaru

1. Klient má nároky z vád Tovaru voči Dodávateľovi, ak podá správu o vadách Tovaru Dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní po tom, čo
a) Klient vady zistil,
b) Klient pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, alebo
c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania Tovaru alebo uplynutia doby spotreby Tovaru, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.
2. Ak je dodaním Tovaru s vadami porušená Zmluva podstatným spôsobom, patrí Klientovi voľba medzi nárokmi podľa ustanovenia § 436 ods. 1 Obchodného zákonníka, iba ak ju oznámi Dodávateľovi vo včas zaslanom oznámení o vadách Tovaru; oznámenie o vadách Tovaru musí obsahovať minimálne špecifikáciu Tovaru a Zmluvy na základe ktorej bol Tovar dodaný, špecifikáciu Klienta a Dodávateľa, popis vád Tovaru a prípadne aj sprievodnú foto dokumentáciu.
3. Uplatnený nárok nemôže Klient bez súhlasu Dodávateľa meniť.
4. Ak Klient neoznámi voľbu nároku z vád Tovaru, nemôže od Zmluvy platne odstúpiť, okrem prípadu, ak (i) Dodávateľ neodstráni vady ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Klientom, pričom zároveň Dodávateľa upozorní na úmysel odstúpenia od Zmluvy v prípade nedodržania uvedenej dodatočnej lehoty alebo (ii) sa na tom s Dodávateľom dohodli.
5. Ak je dodaním Tovaru s vadami Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Klient požadovať buď dodanie chýbajúceho Tovaru a odstránenie ostatných vád Tovaru, alebo zľavu z Odplaty.
6. Odstránenie vád, ktorými bola Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, sa bude vždy prednostne realizovať dodaním chýbajúceho Tovaru alebo odstránením ostatných vád Tovaru, ak Dodávateľ neurčí inak. Za týmto účelom je Klient povinný Dodávateľovi písomne určiť dodatočnú lehotu na odstránenie vád, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 pracovných dní. Počas tejto lehoty nemôže Klient uplatniť iný nárok z vád Tovaru alebo Služieb.
7. Ak Dodávateľ neodstráni vady Tovaru ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Klientom podľa bodu 6 tohto článku VOP, je Klient oprávnený požadovať primeranú zľavu z Odplaty alebo môže odstúpiť od Zmluvy, ak Dodávateľa na úmysel odstúpiť od Zmluvy pri určení mu dodatočnej lehoty na odstránenie vád upozornil. Zvolený nárok nemôže Klient bez súhlasu Dodávateľa meniť.
8. Nárok na zľavu z Odplaty zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal Tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal Tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.
9. Odstránenie vád vykonáva Dodávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na vlastné náklady.
10. Po platnom odstúpení od Zmluvy zo strany Klienta z dôvodov uvedených v tomto článku VOP, je Klient oprávnený odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré v tejto súvislosti vzniknú Klientovi, nie je Klient oprávnený jednostranne započítať voči pohľadávke, ktorú voči nemu má Dodávateľ.
11. Na spôsobe poskytnutia primeranej zľavy z Odplaty (započítanie, prevod konkrétnej sumy zodpovedajúcej primeranej zľave na účet Klienta a pod.) sa Klient musí vždy s Dodávateľom dohodnúť.
12. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ak
a) Klient spôsobil vadu Tovaru sám(napr. fyzickým poškodením) alebo ich spôsobila tretia osoba odlišná od Dodávateľa,
b) Klient pred prevzatím Tovaru o vade Tovaru vedel, resp. bol na vadu upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z Odplaty za Tovar,
c) vady vznikli v dôsledku opotrebovania Tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
d) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
e) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca alebo Dodávateľ alebo ako vyplývajú z povahy a účelu užívania.
13. Uplatnenie nároku Klienta zo zodpovednosti za vady nemá odkladný účinok vo vzťahu k splatnosti faktúry vystavenej mu za Tovar, ktorý je reklamovaný.
14. Ak Klient uplatní reklamáciu vo vzťahu k Tovaru, za ktorý ku dňu reklamácie nezaplatil celú výšku Odplaty, vyhradzuje si Dodávateľ právo odstrániť vady až po tom, ako bude zaplatená celá výška Odplaty.

Čl. VIII Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné, technické alebo iné informácie (z ktorých povahy vyplýva ich dôvernosť), ktoré im poskytla druhá zmluvná strana, nesprístupnia bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany tretím osobám a že tieto informácie použijú výhradne pre účely spočívajúce alebo súvisiace s plnením práv a povinností podľa týchto VOP alebo Zmluvy.
2. Klient nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam Dodávateľa alebo previesť práva a záväzky vyplývajúce z týchto VOP alebo Zmluvy na tretiu osobu.
3. Dodávateľ a Klient sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z VOP a zo Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov, najmä bez zbytočného odkladu si vzájomne oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti Zmluvných strán podľa týchto VOP alebo Zmluvy.
4. Ak sa Zmluva medzi Klientom a Dodávateľom z akéhokoľvek dôvodu zruší, Dodávateľ nie je povinný vrátiť plnenie, ktoré od druhej strany získal, skôr, ako mu ním poskytnuté plnenie vráti druhá strana alebo kým druhá strana nepreukáže, že je pripravená plnenie vrátiť.
5. V prípade, že sa Klient dostal do omeškania so zaplatením Odplaty a objednáva u Dodávateľa ďalšie Tovary, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť dodať takto objednaný ďalší Tovar (aj keď bola Odplata za neho zaplatená), a to až do času, kým Klient nezaplatí Odplatu alebo jej časť, s ktorou je v omeškaní. Ostatné nároky Dodávateľa spojené s omeškaním Klienta tým nie sú dotknuté.

Čl. IX Doručovanie písomností

1. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
a) elektronickej pošty (e–mail) dňom jej preukázateľného odoslania druhej Zmluvnej strane, alebo
b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi. V prípade doručovania inak ako poštou je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2 tohto článku VOP, ak sa na tomto mieste Zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.Tretia veta v časti „alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde“ sa neuplatní, ak je Klientom Spotrebiteľ, okrem prípadu, ak Spotrebiteľ porušil, hoci aj z nedbanlivosti, povinnosť podľa bodu 2 tohto článku.
2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel alebo pobytu Zmluvných strán, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne vopred oznámil novú adresu sídla alebo pobytu, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

Čl. X GDPR / Ochrana osobných údajov

1. Dodávateľ, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje fyzických osôb (podnikateľov a/alebo osôb konajúcich v menej obchodných spoločností) v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu za účelom objednávky a dodania Tovaru podľa týchto VOP v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Právny dôvod, rozsah a zásady spracúvania osobných údajov ako aj práva Klientov ako dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v internom dokumente Dodávateľa, ktorý je zverejnený na Webovej stránke ako aj v Prevádzkových priestoroch Dodávateľa.

Čl. XI Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy a týchto VOP sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiaci právnych predpisov.
2. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto VOP.
3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2024.