Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Úvodné ustanovenia
Spoločnosť DELUMAR s.r.o.,so sídlom Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec, IČO: 50 204 408, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 37316/T (ďalej len „spoločnosť DELUMAR“ alebo aj ako „naša spoločnosť“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre našu spoločnosť je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osobachápala, ktoré osobné údaje o nejspracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako:
• identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti (časť 1. tohto dokumentu),
• Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť2. tohto dokumentu),
• informácie o aizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania (časť 3. tohto dokumentu),
pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete v častičasti4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste:
• klient, resp. záujemca o produkt, (časť 4.1. tohto dokumentu)
• uchádzač o zamestnanie, (časť 4.2. tohto dokumentu)
• dodávateľ (resp. obchodný partner) (časť 4.3. tohto dokumentu)
• osoba nachádzajúca sa v priestoroch našej spoločnosti (časť 4.4. tohto dokumentu)

Týmto Vás zároveň chceme v mene spoločnosti DELUMAR požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša spoločnosť bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu. Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti DELUMAR
Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti DELUMAR sú:

obchodné meno: DELUMAR s.r.o.
sídlo: Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec
IČO: 50 204 408
zápis v: obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: sro, vložka č.: 37316/T

korešpondenčná adresa: Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec
email: info@maximapaints.sk
tel.č.: +421 904 825 999

Spoločnosť DELUMAR má ustanovené zodpovedné osoby (Článok IV.).

2. Práva dotknutej osoby

V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:
• Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
• Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné.
• Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
• Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
• Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
• Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
• Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
• Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Vaše osobné údaje nebudú použité na aizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb
Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli spoločnosťou DELUMAR osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

4.1. Klient (resp. záujemca o produkt)
Produktom spoločnosti DELUMAR sa rozumie akákoľvek služba poskytovaná spoločnosťou DELUMAR a/alebo akýkoľvek tovar predávaný spoločnosťou DELUMAR.
4.1.1. Účel spracovávania osobných údajov
Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok (časť. 4.1. tohto dokumentu) alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli komunikovať s našou spoločnosťou v súvislosti so záujmom o produkt/-y našej spoločnosti.
Zdroj osobných údajov. Kontaktné osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca o produkt, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz záujemcov o produkty obdobné produktom našej spoločnosti).
4.1.2. Právny základ
Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.
• Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov).
• V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu podnikateľskej aktivity našej spoločnosti, aby sme vám poskytli informácie o našich produktoch, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupujete (právnym základom je teda oprávnený záujem našej spoločnosti).
• Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon).
4.1.3. Rozsah spracúvania osobných údajov
Spoločnosť DELUMAR spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.1.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:
• meno, priezvisko, titul
• adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa
• dátum narodenia (ak je potrebný za účelom jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácie klienta najmä v prípade písomne uzatváranej zmluvy)
• IČO
• DIČ
• IČ DPH
• číslo telefónu, e-mail
• čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)
4.1.4. Kategórie príjemcov
Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod.
Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti DELUMAR.
4.1.5. Prenos osobných údajov
Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom poskytovateľov služieb, elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).
4.1.6. Doba spracúvania osobných údajov
Vaše údaje uchováva naša spoločnosť tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.1.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

4.2. Uchádzač o zamestnanie
4.2.1. Účel spracovávania osobných údajov
Spoločnosť DELUMAR bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:
• Nábor nových zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
• Riešenie sporov. Osobné údaje môže naša spoločnosť spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov.
• Dodržiavanie zákona. Možno bude naša spoločnosť musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu rozhodnutiu.
Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca o zamestnanie, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz uchádzačov na trhu práce).
4.2.2. Právny základ
Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu našej spoločnosti. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky (teda na zákonnom právnom základe) alebo ich budeme spracovávať na právnom základe predzmluvných vzťahov (pričom v prípade uzavretia pracovnej zmluvy budete ako zamestnanec našej spoločnosti osobitne písomne poučený v súvislosti s ochranou osobných údajov).
4.2.3. Rozsah spracúvania osobných údajov
V prípade Vášho záujmu o zamestnanie v našej spoločnosti, získavame od Vás najmä nasledovné informácie:
• Kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, súkromná emailová adresa, telefónne číslo.
• Informácie z Vášho životopisu/CV: ako napríklad Vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.
• Motivačný list.: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.
• Spôsobilosť na prácu: možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sa zamestnať v našej spoločnosti, napr. vzdelanie, jazykové zručnosti, zdravotná spôsobilosť pre vybrané typy pozícií a pod.
• Referencie: môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len, ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje.
4.2.4. Kategórie príjemcov
Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Naša spoločnosť môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
• Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a priezvisko a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.
• Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR.
• Rovnako môžeme v prípade oprávneného záujmu našej spoločnosti poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením s našou spoločnosťou.
Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé personálne agentúry, účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti.
4.2.5. Prenos osobných údajov
Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom poskytovateľov služieb, elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).
4.2.6. Doba spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme vždy k poslednému dňu v roku nasledujúcom po roku v ktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Dôvodom tohto uchovania je ochrana našich záujmov v prípade riešenia sporov. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi internými základnými zásadami spracúvania osobných údajov (v podobe smernice).Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

4.3. Dodávateľ (resp. obchodný partner)
4.3.1. Účel spracovávania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je (i) výberové konanie na pozíciu dodávateľa služieb a/alebo tovarov našej spoločnosti DELUMAR alebo spolupracujúcej osoby spoločnosti DELUMAR, bez ohľadu na to či sa jedná o dlhodobý dodávateľsko-odberateľský vzťah alebo jednorazovú dodávku (ďalej aj ako „dodávateľ“) a následná evidencia dodávateľov a správa predzmluvného/zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a našou spoločnosťou, (ii) výkonu podnikateľskej činnosti našej spoločnosti ako aj (iii) na ochranu majetku našej spoločnosti a (iv)prípadne ďalšie účely, na ktoré dodávateľ udelil svoj súhlas.
Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám dodávateľ dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz).
4.3.2. Právny základ
Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
• výkon práv a plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich najmä zo zmluvy medzi spoločnosťou DELUMAR a dodávateľom a s ňou súvisiacej dokumentácie vrátane predzmluvných vzťahov (bez ohľadu na to či je taká zmluva uzatvorená ústne alebo písomne, a to aj vo forme objednávky)a
• v určitých prípadoch i oprávnený záujem našej spoločnosti na riadny výkon jej podnikateľskej činnosti.
4.3.3. Rozsah spracúvania osobných údajov
Spoločnosť DELUMAR spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.3.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:
• meno, priezvisko, titul
• IČO
• DIČ
• IČ DPH
• miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom)
• číslo telefónu, e-mail
• čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)
• podpis
4.3.4. Kategórie príjemcov
Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod.
Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia (resp. ostatní dodávatelia a obchodní partneri). Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a iné. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti DELUMAR.
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi klientmi, ak ste dodávateľom, ktorý našej spoločnosti dodáva produkty (t.j. tovary/služby), ktoré naša spoločnosť poskytuje takýmto klientom.
4.3.5. Prenos osobných údajov
Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj napríklad prostredníctvom poskytovateľov služieb, elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).
4.3.6. Doba spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje bude spoločnosť DELUMAR spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami, ako dodávateľom. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

4.4. Osoba nachádzajúca sa v priestoroch našej spoločnosti
Priestormi našej spoločnosti sa majú na mysli kancelárske priestory nachádzajúce sa na Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec, ktoré spoločnosť DELUMAR užíva (ďalej aj ako “priestory našej spoločnosti”). Priestory našej spoločnosti nie sú verejne prístupné a sú monitorované kamerovým systémom. Všetky fyzické osoby nachádzajúce sa v priestoroch našej spoločnosti sú dotknutými osobami. Dotknutá osoba je pred vstupom do priestorov našej spoločnosti náležitým spôsobom upozornená na monitorovanie priestorov našej spoločnosti kamerovým systémom (piktogram kamery).
4.4.1. Účel spracovávania osobných údajov
Priestory našej spoločnosti sú monitorované kamerovým systémom, pri prevádzke ktorého sú zaznamenávané a uchovávané fyziologické znaky (a teda spracúvané osobné údaje) osôb nachádzajúcich sa v priestoroch našej spoločnosti. Spoločnosť DELUMAR spracúva osobné údaje kamerovým systémom za účelom predchádzania potenciálnej trestnej alebo priestupkovej činnosti, ochrany života, zdravia, majetku a dokumentovaniu vzniknutej škody na živote, zdraví alebo majetku. Kamerový systém nie je určený k monitorovaniu zamestnancov, s ohľadom na ust. § 13 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.
4.4.2. Právny základ
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov kamerovým systémom v priestoroch našej spoločnosti je oprávnený záujem našej spoločnosti, ktorým je predchádzanie potenciálnej trestnej alebo priestupkovej činnosti, ochrana života, zdravia a majetku vrátane dokumentovania prípadnej vzniknutej škody na živote, zdraví alebo majetku v priestoroch našej spoločnosti.
4.4.3. Rozsah spracúvania osobných údajov
Naša spoločnosť kladie dôraz na spracúvanie osobných údajov kamerovým systémom v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov, pričom spracúva osobné údaje dotknutých osôb (vrátane Vás)v rozsahu najmä podobizeň dotknutej osoby.
4.4.4. Kategórie príjemcov
Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v elektronickej forme, pričom prístup ku kamerovým záznamom majú iba vybrané oprávnené fyzické osoby, a to s dôrazom na zásadu integrity a dôvernosti. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy a pod.
Naša spoločnosť za účelom spracúvania osobných údajov kamerovým systémom nevyužíva služby obchodných partnerov, ktorí by v pozícií sprostredkovateľov spracúvali osobné údaje Vás resp. iných fyzických osôb nachádzajúcich sa v priestoroch našej spoločnosti.
4.4.5. Prenos osobných údajov
Naša spoločnosť nezamýšľa preniesť záznamy z kamerového systému (obsahujúce prípadne aj Vaše osobné údaje) do tretej krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo do medzinárodnej organizácie.
4.4.6. Doba spracúvania osobných údajov
Naša spoločnosť uchováva kamerové záznamy (obsahujúce prípadne aj Vaše osobné údaje) po dobu 72 hodín odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu, resp. po dobu určenú orgánmi činnými v trestnom konaní v prípade potreby uchovania kamerového záznamu ako dôkazného materiálu po dlhšiu dobu.

Smernica číslo 03/2023 pre spracovanie osobných údajov kamerovým systémom

Článok I Cieľ úpravy

Táto smernica upravuje pravidlá a podmienky používania bezpečnostného kamerového systému (ďalej len „kamerový systém“) v priestoroch spoločnosti DELUMAR s.r.o., Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec (ďalej len „DELUMAR s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“), vymedzuje základné pojmy súvisiace s používaním systému a vymedzuje účel bezpečnostných pravidiel použitia kamerového systému.

Článok II Základné pojmy

Na účely aplikácie tejto smernice sú definované nasledovné pojmy:

Kamerový systém: je technické zariadenie – zabezpečovací systém v určených lokalitách slúžiaci na monitorovanie vymedzeného priestoru.
Monitorovaný priestor: je časť verejne prístupných priestranstiev v určených lokalitách, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia – aicky alebo mechanicky ovládaných kamier, ktoré sú súčasťou kamerového systému.
Priestor prístupný verejnosti: je priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore.
Osobný údaj: Osobným údajom v prípade monitorovania verejných priestranstiev kamerovým systémom je pomocou kamery kamerového systému snímaný a zároveň v digitalizovanej podobe aicky uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje aj videozáznam dopravného prostriedku, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore. Osobný údaj je vyhotovený bez súhlasu dotknutej osoby.
Pevné médium: je médium na záznam informácie prostredníctvom zariadenia výpočtovej techniky, ktorého pripojenie k zariadeniu a odpojenie od zariadenia vyžaduje technický zásah do tohto zariadenia.
Prenosné médium: je médium na záznam informácie prostredníctvom zariadenia výpočtovej techniky, ktorého pripojenie k zariadeniu a odpojenie od zariadenia nevyžaduje technický zásah do tohto zariadenia.
Prevádzkovateľ kamerového systému: Prevádzkovateľom kamerového systému je DELUMAR s.r.o. v Hlohovci.
Oprávnená osoba: Oprávnenou osobou je fyzická osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom a spracúva tieto osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa. Pokyny dostane pred použitím kamerového systému poučená o právach a povinnostiach ustanovených Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR“), bola oboznámená s technickým zariadením a používaním kamerového systému. Zároveň oprávnená osoba svojim podpisom potvrdila vykonanie poverenia a oboznámenia sa s vyššie uvedenými skutočnosťami.
Likvidácia osobných údajov: Likvidáciou osobných údajov sa rozumie aické odstraňovanie digitalizovaných dát ukladaných kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, súčasťou ktorých sú aj osobné údaje bez zásahu oprávnenej osoby. Zamestnanci určení na obsluhu kamerového systému nesmú bez súhlasu priameho nadriadeného alebo jeho zástupcu prehrávať alebo nahrávať záznamy. Poučené o mlčanlivosti musia byť aj iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (napr. údržba a servis technických prostriedkov, upratovanie) prídu do kontaktu s kamerovým systémom.
Účel spracúvania osobných údajov: je vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.


Článok III
Účel, rozsah a právny základ spracúvania osobných údajov kamerovým systémom

Účelom spracúvania osobných údajov je bezpečnosť, ochrana života, majetku a zdravia dotknutých osôb, ktoré sa pohybujú v priestoroch DELUMAR s.r.o., v areáli DELUMAR s.r.o., pred vstupom do budovy DELUMAR s.r.o., pred vstupom do areálu DELUMAR s.r.o.. Rozsah spracúvaných osobných údajov. Osobné údaje sa zaznamenávajú kamerami na pevné médium umiestnených v kotolni DELUMAR s.r.o.. Celkový počet záznamových zariadení, rozmiestnených v priestoroch prístupných verejnosti je podľa samotného určenia. Právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


Článok IV
Oprávnené osoby a obsluha kamerového systému

Zodpovednou osobou za kamerový systém DELUMAR s.r.o., Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec sú konatelia spoločnosti DELUMAR s.r.o. Mgr. Denis Ajpek a Mgr. Lukáš Ajpek.

Oprávnenou osobou, ktorá má právo prichádzať do kontaktu s kamerovým systémom a zoznamovať sa s údajmi zaznamenanými týmto systémom je:
a.) konatelia spoločnosti DELUMAR s.r.o.
b.) iná osoba v zamestnaneckom pomere, ktorú poveril jeden z konateľov
servisný technik
Oprávnenou osobou, ktorá má právo prichádzať do kontaktu s kamerovým systémom, zoznamovať sa s údajmi zaznamenanými týmto systémom a sťahovať tieto záznamy a poskytovať ich orgánom činným v trestnom konaní je jeden z konateľov.

Oprávnené osoby majú prístup k spracúvaným osobným údajom na záznamoch z monitorovania verejne prístupného priestoru v rozsahu svojho poverenia a musia byť zodpovednou osobou preukázateľne poverené a poučené o právach a povinnostiach stanovených GDPR o ochrane osobných údajov a o povinnosti mlčanlivosti o osobných údajoch, ktoré spracúvajú alebo s ktorými prídu do styku.

Zodpovedná osoba je povinná zabezpečiť zreteľné označenie priestoru ako monitorovaného na všetkých vstupných bodoch za ním zodpovedajúcich objektov. Pred vstupom do monitorovaného priestoru musí byť označenie piktogram kamery s textovým oznamom o monitorovaní s rozmerom 20x15cm tak, aby bol viditeľný zo vzdialenosti dvoch metrov. Označenie monitorovaného priestoru musí obsahovať informácie vyznačené v prílohe č.1 k tejto smernici.

Obsluhu kamerového systému sú oprávnené vykonávať iba osoby v zamestnaneckom pomere. Tieto osoby musia byť zodpovednou osobou preukázateľne poverené a poučené o právach a povinnostiach stanovených GDPR o ochrane osobných údajov a o povinnosti mlčanlivosti o osobných údajoch s ktorými prídu do styku.

Zamestnanci určení na obsluhu kamerového systému preverujú a kontrolujú pri výkone svojej práce označenie monitorovaného priestoru a informujú zodpovednú osobu o prípadnom poškodení (označenie je nečitateľné) alebo odstránení označenia monitorovaného priestoru. Zodpovedná osoba zabezpečí náhradu.


Článok V
Poskytovanie osobných údajov z kamerového záznamu

Priestor prístupný zamestnancom a verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely bezpečnosti, ochrany života, majetku a zdravia dotknutých osôb. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov DELUMAR s.r.o. alebo tretej strany.

Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú príslušníkovi policajného zboru v čase výkonu služby, vykonávajúcemu objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka v súlade s ustanoveniami zákona č. 301/2005
Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný poriadok). Akékoľvek iné využitie (napr. sprístupnenie, poskytnutie, zverejnenie a pod.) takto vyhotoveného záznamu je posudzované ako spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom.

Oprávnené osoby musia zabezpečiť, aby kamerový záznam nebol poskytnutý ani sprístupnený iným subjektom ako orgánom činným v trestnom konaní v súlade s ustanovením čl. 15 ods. 4 GDPR. V súlade s týmto ustanovením nie je možné kópiu záznamu poskytnúť ani samotnej dotknutej osobe, pretože právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov v súlade s čl. 15 GDPR nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných dotknutých osôb. Vzhľadom na to, oprávnené osoby majú povinnosť:
a) poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informáciu o obmedzení jej práv,
b) zabezpečiť poskytnutie osobných údajov na zázname orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania oprávnenou osobou podľa článku 4, ods. 4.2.

Záznam je poskytnutý na základe písomnej žiadosti, ktorá je v súlade s „Podmienky a informáciami o spracovávaní osobných údajov - Monitorovanie priestorov kamerami“ ktorá je prílohou č. 2 tejto smernice. Žiadosti eviduje kancelária DELUMAR s.r.o., Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec.

Oprávnená osoba zabezpečí skopírovanie relevantného záznamu alebo jeho relevantnej časti na prenosné médium, v prípade ak sa na kamerovom zázname takéto informácie nachádzajú.

Samotné opomenutie prevádzkovateľa záznam postúpiť orgánom príslušným konať v rámci priestupkového alebo trestného konania neodôvodňuje jeho uchovanie v lehote dlhšej ako zákonom stanovených 72 hodín. Iná situácia môže nastať, ak samotný orgán činný v trestnom konaní alebo príslušný administratívnoprávny orgán vydá prevádzkovateľovi pokyn na uchovanie záznamu v lehote dlhšej ako je zákonom stanovená, aby jeho likvidáciou nebol zmarený účel predmetného konania.


Článok VI
Likvidácia a ukladanie osobných údajov

Záznam vyhotovený kamerovým systémom sa aicky zlikviduje programovou činnosťou systému v lehote do 3 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol vyhotovený, ak nie je dôvodný predpoklad, že bude použitý ako dôkaz v priestupkovom, správnom alebo trestnom konaní alebo v inom konaní (napr. poistné konanie).

Ukladaním osobných údajov sa rozumie kopírovanie digitalizovaných dát, súčasťou ktorých sú osobné údaje z interného záznamového média na externé záznamové médium. Osobné údaje získané z kamerového systému, u ktorých je dôvodný predpoklad, že budú použité ako dôkazy v priestupkovom, správnom, prípadne trestnom konaní, sa v digitalizovanej podobe ukladajú na externom médiu – nosiči podľa požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní.


Článok VII Záverečné ustanovenia

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 3. marca 2023.

Prevádzkovateľ: DELUMAR s.r.o., Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec, IČO: 50 204 408.
K monitorovaniu priestorov dochádza za účelom ochrany majetku, života a zdravia a predchádzaniu škodám monitorovaním osôb, ktoré sa v monitorovaných priestoroch zdržujú, čo predstavuje oprávnený záujem prevádzkovateľa.

K monitorovaniu priestorov dochádza aj za účelom poskytovania údajov orgánom verejnej moci na základe ich dožiadaní, z dôvodu plnenia si zákonných povinností prevádzkovateľa poskytnúť záznamy z kamier na základe vyžiadania subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona ako napr. súdom, orgánom činným v trestnom a priestupkovom konaní a i.

Doba spracúvania osobných údajov: 72 hodín odo dňa vyhotovenia záznamu (ak záznam nebude použitý na súdne, poistné alebo iné konanie).

Viac o spracúvaní osobných údajov a informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby (napr. právo namietať, právo na prístup k osobným údajom, právo na obmedzenie spracúvania, právo na výmaz, právo na opravu a i.) sa nachádzajú v kancelárskej časti DELUMAR s.r.o. prevádzkovateľa, a na webovom sídle prevádzkovateľa www.maximapaints.sk. Kontakt na zodpovednú
osobu prevádzkovateľa je: info@maximapaints.sk
Informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom zverejnená na www.maximapaints.sk

Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR)

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č, 95/46/ES (všeobecné nariadenie a ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému je: DELUMAR s.r.o., Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec
Sídlo: Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec
IČO: 50 204 408
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: +421 904 825 999 / info@maximapaints.sk
Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku, života a zdravia (prevádzkovanie kamerového systému)
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Oprávnený záujem: bezpečnosť, ochrana života, majetku a zdravia dotknutých osôb.
Kategória príjemcov: policajný zbor SR a prokuratúra SR, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.
Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.
Doba uchovávania: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa aicky likviduje v informačnom systéme v lehote 72 hodín odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
a) požadovať prístup k jej osobným údajom,
b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
c) namietať spracúvanie osobných údajov,
d) na prenosnosť svojich osobných údajov,
e) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v dokumente GDPR.

Príloha č. 2
Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov - Monitorovanie priestorov kamerami

DELUMAR s.r.o. Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec, IČO: 50 204 408 (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ osobných údajov získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“).

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, môžete kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia dôvodov. Námietku musíme riadne posúdiť. Ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Vašu námietku môžete zaslať písomne na adresu: Delumar s.r.o., Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec, IČO: 50 204 408 alebo e- mailom na info@maximapaints.sk

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len „OÚ“), z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Dotknutá osoba: fyzická osoba zaznamenaná na zázname z kamerového zariadenia
Účel spracúvania osobných údajov: MONITOROVANIE PRIESTOROV NA ÚČELY OCHRANY MAJETKU, ŽIVOTA A ZDRAVIA, pozn. účelom je monitorovanie priestorov prevádzkovateľa na účely ochrany majetku, života a zdravia
Právny základ spracúvania osobných údajov: SMERNICA GDPR - Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je: ochrana majetku prevádzkovateľa a predchádzanie škodám monitorovaním osôb, ktoré sa v priestoroch prevádzkovateľa zdržujú (zamestnanci, obchodní partneri, klienti a verejnosť) a ochrana života a zdravia osôb pohybujúcich sa v monitorovanom priestore.
Doba spracúvania: 72 hodín odo dňa vyhotovenia záznamu
Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti a spoločnosť, zabezpečujúca servis kamier: Radoslav Grejták

Dotknutá osoba: fyzická osoba, ktorej osobné údaje požadujú orgány verejnej moci
Účel spracúvania osobných údajov: POSKYTOVANIE OÚ ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI NA ZÁKLADE ICH POŽIADAVKY, pozn. poskytovanie OÚ v prípade vyžiadania orgánom verejnej moci napr. ak orgány činné v trestnom konaní žiadajú o záznam z kamier pre účely ochrany tretích osôb, t.j. pre iné účely ako účely prevádzkovateľa
Právny základ spracúvania osobných údajov: SMERNICA GDPR, prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 171/1993 Z. z., o Policajnom zbore, zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Doba spracúvania: žiadosť o poskytnutie osobných údajov sa uchováva 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti spoločnosť, zabezpečujúca servis kamier: Radoslav Grejták

Dotknutá osoba: fyzická osoba zaznamenaná na zázname z kamerového zariadenia na účely agendy poistenia
Účel spracúvania osobných údajov: AGENDA POISTENIA
Právny základ spracúvania osobných údajov: SMERNICA GDPR - Oprávnený záujem prevádzkovateľa je: Prevádzkovateľ má záujem spracúvať osobné údaje za účelom zdokumentovania poistnej udalosti.
Doba spracúvania: 10 rokov po právoplatnom skončení príslušného konania
Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, poisťovňa

Dotknutá osoba: fyzická osoba, s ktorým sa vedie mimosúdne rokovanie; fyzická osoba – účastník konania, strana sporu a ďalšie zúčastnené osoby, štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania
Účel spracúvania osobných údajov: SPOROVÁ A NESPOROVÁ AGENDA
Právny základ spracúvania osobných údajov: SMERNICA GDPR prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zák. č. 301/2005 Z. z.Trestný poriadok, zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zák. č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde SR, zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zák. č. 233/1995
Z. z. Exekučný poriadok, zák. č. 307/2016 Z .z. o upomínacom konaní a súvisiacich právnych predpisov.
Doba spracúvania: 10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konania/mimo súdneho rokovania
Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti

Dotknutá osoba: fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby
Účel spracúvania osobných údajov: UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
Právny základ spracúvania osobných údajov: SMERNICA GDPR prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia GDPR a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Doba spracúvania: 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená
Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou
mlčanlivosti

Spoločnosť DELUMAR s.r.o. nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. DELUMAR s.r.o. neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). DELUMAR s.r.o. nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania aizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov plnenie zmluvy, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie povinností zo zmluvy.

V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon (plnenie zákonných povinných), poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností DELUMAR s.r.o., ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

1) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti DELUMAR s.r.o. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;

2) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti DELUMAR s.r.o. opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;

3) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti DELUMAR s.r.o. vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;

4) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti DELUMAR s.r.o. obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti DELUMAR s.r.o. overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) spoločnosť DELUMAR s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

5) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu DELUMAR s.r.o., ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by DELUMAR s.r.o. vykonávala na základe aizovaného rozhodovania profilovanie);

6) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese info@maximapaints.sk alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť: „Ochrana osobných údajov „Kamery““.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť DELUMAR s.r.o. má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť DELUMAR s.r.o., a to na zodpovednú osobu na adrese info@maximapaints.sk . Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/ .